การติดตามตรวจสอบคุณภาพของไนโตรเจนไดออกไซด์ในอากาศบริเวณอำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีการแบบแพสซีฟ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กันตพงศ์ เพ็ญนิ่ม, ยศวร ชูมาก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชรา พงศ์มานะวุฒิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ไนโตรเจนไดออกไซด์เป็นก๊าซที่เป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพอากาศอย่างหนึ่งและส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของมนุษย์การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพของไนโตรเจนไดออกไซด์ในอากาศบริเวณอำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีการแบบแพสซีฟ (Passive Sampling) โดยดำเนินการเก็บตัวอย่าง จำนวน 16 จุดเก็บตัวอย่าง บริเวณแยกจราจรที่สำคัญ ในอำเภอเมืองตรัง โดยแบ่งออกเป็น 3 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ในเมือง 5 จุด พื้นที่ชานเมือง 5 จุด และพื้นที่นอกเมือง 6 จุด ในการเก็บตัวอย่างใช้อุปกรณ์เก็บตัวอย่างอย่างง่าย โดยใช้หลอดโพลิเอธิลีน ขนาด 1 ml บรรจุกระดาษกรอง GF/A ที่เคลือบด้วยสาร TEA สำหรับเป็นอุปกรณ์เก็บตัวอย่างอากาศ โดยทำการเก็บตัวอย่างก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นวิเคราะห์หาความเข้มข้น โดยใช้สาร Saltzmann เป็นสารทำให้เกิดสี แล้วตรวจวัดด้วยเครื่อง UV-Spectrophotometer ซึ่งได้ค่าการดูดกลืนแสง เพื่อคำนวณหาความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์แต่ละจุดเก็บตัวอย่าง หลังจากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาจัดทำแผนที่อากาศเพื่อให้ประชาชนบริเวณใกล้เคียงได้รับรู้ถึงคุณภาพอากาศในบริเวณนั้นอย่างเจาะจง มีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อถือได้ และเป็นหนึ่งในข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกถิ่นอาศัยของประชาชน หรือผู้คนที่เลือกถิ่นที่อยู่อาศัยใหม่ได้