ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการและความหลากหลายของสาร พฤกษเคมีของบีโกเนียในเอเชีย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เดชาวัต เชวงมหาปีติ, ไปรยา พรหมบุตร, กิติญาดา ลิมเรืองรอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โอภาส พระเทพ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บีโกเนียเป็นหนึ่งในจีนัสที่มีความความหลากหลายมากที่สุดในโลก และมีอัตราการค้นพบสปีชีส์ที่มากที่สุดในโลกอีกด้วย บีโกเนียเป็นพืชที่ขึ้นในที่ที่มีอากาศชื้นและเย็นหรือตามป่าเขตร้อน นอกจากนี้บีโกเนียยังถูกใช้เป็นสมุนไพรเนื่องจากมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย และฤทธิ์ต้านเชื้อรา ทั้งนี้การศึกษาเกี่ยวกับบีโกเนียเอเชียนั้นมีไม่เพียงพอ โครงงานนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของบีโกเนียในแถบเอเชียและความสัมพันธ์เชิงพฤกษเคมีของบีโกเนียเอเชีย โดยรวบรวมข้อมูลลำดับนิวคลีโอไทด์ของบีโกเนียเอเชียมาสร้าง phylogenetic tree ด้วยซอฟต์แวร์ MEGA-X และรวบรวมข้อมูลพฤกษเคมีของบีโกเนียเอเชียจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือมาสร้างตาราง จากการศึกษาความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการพบว่าข้อมูลลำดับนิวคลีโอไทด์ของบีโกเนียเอเชียสามารถสร้าง phylogenetic tree ที่มีการแบ่ง section ที่ชัดเจน และจากการศึกษาความสัมพันธ์เชิงพฤกษเคมีชี้ให้เห็นถึงว่าบีโกเนียเอเชียที่อยู่ใน section เดียวกันมีแนวโน้มที่จะสร้างสารพฤกษเคมีชนิดเดียวกัน สามารถใช้ข้อมูลทางพฤษเคมีเพื่อระบุ section ของบีโกเนียได้