ความสัมพันธ์ปริมาตรปริซึม n เหลี่ยมกับทรงกลม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

คณัสนันท์ อัครภาณิชย์กร, พงศกร พรหมภักตร์, ภัทรานิ แก้วเสน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาจรีย์ ชัยเพชร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

1.ศึกษาความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต 2 มิติรูป n เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า กับ วงกลม

2.ศึกษาปริมาตรปริซึมฐาน n เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่ากับรูปทรงกลม

3.ศึกษาความยาวของรัศมีของทรงกลมจากรัศมีทรงกระบอก