การศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพสารสกัดแทนนินจากเปลือกกล้วยและใบมันสำปะหลัง เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Fusarium sp. ที่เป็นสาเหตุของการเหี่ยวในพืชผัก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญญาภัทร ศรสำเร็จ, อนันตญา สีเทา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิลาวัลย์ พรมชุม, รพีพร ตะเคียนราม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สารแทนนิน ซึ่งเป็นสารประกอบเชิงซ้อนในกลุ่มฟีนอลิก จะพบได้ในส่วนต่าง ๆ ของพืชผักและผลไม้ ทั้งเปลือก เมล็ดและใบ จะมีส่วนประกอบและความสามารถในการยับยั้งเชื้อราได้ ปัจจุบันพืชผักมักมีสารเคมีตกค้าง การแก้ปัญหาที่เกษตรมักใช้ คือการใช้สารเคมีฉีดพ่น ในการกำจัดศัตรูพืชและป้องกันการเกิดโรคบนพืชผักต่างๆ พบว่าโรคของพืชผักที่พบนส่วนใหญ่ มีสาเหตุมาจากการก่อโรคของเชื้อรา Fusarium sp. ซึ่งเป็นสาเหตุโรคพืชที่สำคัญและเกิดการระบาดในพืช สร้างความเสียหายมากมาย จึงศึกษาวิธีการนำสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ ที่มีคุณสมบัติ สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Fusarium sp. และพบว่า เปลือกกล้วยหอมทอง มีสารฟีนอลิกเป็นองค์ประกอบเฉพาะของสารแทนนิน ใบมันสำปะหลัง มีสารพิษสำคัญคือ สารไซยาไนด์ซึ่งอยู่ในรูปของไฮโดรไซยานิค (HCN) และมีสารแทนนินในประมาณสูง เพื่อแก้ไขปัญหาการเกิดเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคเหี่ยวในพืชผักหลายชนิด โดยไม่ใช้สารที่ก่อให้เกิดโทษต่อร่างกายมนุษย์ เพื่อเป็นการลดการใช้สารเคมีและลดปัญหาสารเคมี ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสารที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อม

คณะผู้จัดทำจึงทำการศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Fusarium sp. ของสารสกัดแทนนินจากเปลือกล้วยหอมทองและใบมันสำปะหลัง ซึ่งในเปลือกกล้วยหอมทองและใบมันสำปะหลังล้วนมีสารแทนนินเป็นองค์ประกอบอยู่ จึงนำส่วนของเปลือกกล้วยหอมทองมาสกัดด้วยตัวทำละลาย และใบมันสำปะหลังมาสกัด ด้วยวิธีการสกัดแบบแช่ครั้งเดียว เพื่อให้ได้สารสกัดแทนนิน และทำการทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Fusarium sp. และหาเปอร์เซ็นต์การยับยั้งการเจริญเติบโตสารแทนนิน ซึ่งเป็นสารประกอบเชิงซ้อนในกลุ่มฟีนอลิก จะพบได้ในส่วนต่าง ๆ ของพืชผักและผลไม้ ทั้งเปลือก เมล็ดและใบ จะมีส่วนประกอบและความสามารถในการยับยั้งเชื้อราได้ ปัจจุบันพืชผักมักมีสารเคมีตกค้าง การแก้ปัญหาที่เกษตรมักใช้ คือการใช้สารเคมีฉีดพ่น ในการกำจัดศัตรูพืชและป้องกันการเกิดโรคบนพืชผักต่างๆ พบว่าโรคของพืชผักที่พบนส่วนใหญ่ มีสาเหตุมาจากการก่อโรคของเชื้อรา Fusarium sp. ซึ่งเป็นสาเหตุโรคพืชที่สำคัญและเกิดการระบาดในพืช สร้างความเสียหายมากมาย จึงศึกษาวิธีการนำสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ ที่มีคุณสมบัติ สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Fusarium sp. และพบว่า เปลือกกล้วยหอมทอง มีสารฟีนอลิกเป็นองค์ประกอบเฉพาะของสารแทนนิน ใบมันสำปะหลัง มีสารพิษสำคัญคือ สารไซยาไนด์ซึ่งอยู่ในรูปของไฮโดรไซยานิค (HCN) และมีสารแทนนินในประมาณสูง เพื่อแก้ไขปัญหาการเกิดเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคเหี่ยวในพืชผักหลายชนิด โดยไม่ใช้สารที่ก่อให้เกิดโทษต่อร่างกายมนุษย์ เพื่อเป็นการลดการใช้สารเคมีและลดปัญหาสารเคมี ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสารที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อม

คณะผู้จัดทำจึงทำการศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Fusarium sp. ของสารสกัดแทนนินจากเปลือกล้วยหอมทองและใบมันสำปะหลัง ซึ่งในเปลือกกล้วยหอมทองและใบมันสำปะหลังล้วนมีสารแทนนินเป็นองค์ประกอบอยู่ จึงนำส่วนของเปลือกกล้วยหอมทองมาสกัดด้วยตัวทำละลาย และใบมันสำปะหลังมาสกัด ด้วยวิธีการสกัดแบบแช่ครั้งเดียว เพื่อให้ได้สารสกัดแทนนิน และทำการทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Fusarium sp. และหาเปอร์เซ็นต์การยับยั้งการเจริญเติบโต