การศึกษาและเปรียบเทียบผลของสารสกัดหยาบจากข่าและกานพลูต่อการควบคุมการเจริญของเชื้อรา Bipolaris Oryzae ในโรคใบจุดสีน้ำตาลของข้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นิลยากร สินษ์สอน, ลักษิกา จุไธสง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภานุพงศ์ ปราบหนองบัว, รพีพร ตะเคียนราม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาและเปรียบเทียบผลของสารสกัดหยาบจากข่าและกานพลูต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Bipolaris Oryzae สาเหตุของโรคใบจุดสีน้ำตาลในข้าว มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากข่าและกานพลู ต่อการควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อรา Bipolaris Oryzae และเพื่อศึกษาความเข้มข้นที่เหมาะสมของสารสกัดหยาบจากข่าและกานพลูต่อการควบคุมเชื้อราก่อโรคใบจุดสีน้ำตาล โดยนำ ข่าและกานพลู มาสกัดด้วยสารละลายเอทานอลและน้ำ นำสารสกัดหยาบไปทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา ด้วยวิธีฉีดพ่นสารสกัดในแปลงข้าว ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ออกสู่ชุมชนได้ ส่งเสริมให้เกษตรกรนำพืชสมุนไพรที่มีในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังช่วยลดการนำเข้าสารเคมีและสารปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมได้อีก