การศึกษาและสร้างชุดทดลองการส่งกระแสไฟฟ้าแบบไร้สาย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วิภารดา เจริญรุ่ง, กัญญาณัฐ สร้อยสวรรค์, ศุภธนัช ดำริมุ่งกิจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พีระ บุญฉลาด, พรพิมล เชาระกำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องการศึกษาและสร้างชุดทดลองการส่งกระแสไฟฟ้าแบบไร้สายมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. ศึกษาทฤษฎีเรโซแนนซ์และการเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้า 2) เพื่อทำแบบจำลองการส่งกระแสไฟฟ้าแบบไร้สาย 3) เพื่อเปรียบเทียบว่าจำนวนขดลวดและระยะทางมีผลต่อความสว่างของหลอดไฟ ผู้จัดทำสนใจที่จะศึกษาเรื่องการส่งกระแสไฟฟ้าแบบไร้สายเพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดเป็นที่ชาร์จแบตไร้สายสำหรับโทรศัพท์มือถือในอนาคตโดยมีการนำทฤษฎีเรโซแนนซ์และการเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องมีวิธีการทำการทดลองคือนำขดลวดมาพันเป็นวงกลมขนาด 50 , 70 และ100รอบเชื่อมต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมโดยสามารถวัดประสิทธิภาพได้จากการสังเกตจำนวนขดลวดว่ามีผลต่อระยะทางที่หลอดไฟติดและจำนวนกระแสไฟฟ้าในการส่งหรือไม่