การศึกษาและการสังเกตการณ์ระบบดาวเคราะห์เพื่อค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะผ่านวิธีการ Transit ด้วยกล้องโทรทรรศน์หุ่นยนต์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กิตติธัช สุรัตนชัยบุญเลิศ, พาทิศ เตชะทวีกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิเชียร ดอนเเรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

หลายชั่วอายุคนที่ผู้คนให้ความสนใจแก่หมู่ดาวบนท้องฟ้าในยามค่ำคืน จนกระทั่งในปัจจุบันกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นำพาให้วิชาดาราศาสตร์ได้พัฒนาขึ้นมาอีกขั้น เมื่อประมาณ 30 ปีก่อน นักดาราศาสตร์เริ่มให้ความสนใจกับดาวเคราะห์นอกระบบ มิใช่เพราะต้องการที่จะย้ายแหล่งถิ่นฐานไปยังดาวเคราะห์ดวงใหม่ แต่เพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะองค์ประกอบของดาวเคราะห์ดวงนั้นๆ และศึกษาความเป็นไปได้กับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

จากแรงบันดาลใจที่ได้จากนักศึกษาฝึกงานหนุ่มวัย 17 ปี นามว่า “Wolf Cukier” ที่ได้ค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบในระยะเวลาเพียง 3 วัน ทำให้คณะผู้จัดทำเล็งเห็นว่าการที่ประเทศชาติเรานั้นได้เริ่มมีการศึกษาด้านดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะกับเด็กและเยาวชนอย่างพวกเรานั้นถือเป็นเรื่องที่ดีกับการศึกษาของพวกเรารวมถึงรุ่นต่อๆ ไป โดยคณะผู้จัดทำได้ศึกษาและสังเกตการณ์เพื่อทำการค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะด้วยวิธีการ Transit ซึ่งเป็นการศึกษาจากปริมาณแสงที่ลดลงจากระดับปกติ จากความร่วมมือของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ผ่านกล้องโทรทรรศน์หุ่นยนต์ในระบบเครือข่าย ซึ่งพบว่าจากการสังเกตการณ์ทั้งหมด 18 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 8 ระบบ ได้พบสัญญาณจาก TOI 3288.01 ซึ่งมีการลดลงของปริมาณแสงอย่างมีนัยสำคัญประมาณ 0.05% จากข้อมูลภาพถ่ายทั้งหมด 132 รูป และมีช่วงระยะเวลา Transit อยู่ที่ 1 ชั่วโมง 26 นาที