การศึกษาเเละพัฒนาต้นเเบบหลังคากันความร้อนโดยใช้ระบบหล่อเย็นด้วยน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปทิตตา ดำรงกิจอุดม, สิริกร ฐิติพรขจิต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีรพงศ์ อ่อนอก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นโครงงานศึกษาและพัฒนาหลังคาลดความร้อนที่สามารถช่วยลดอุณหภูมิภายใต้หลังคาให้มีอุณหภูมิต่ำกว่าหลังคาทั่วไป โดยนำรูปแบบของการหล่อเย็นด้วยน้ำมาประยุกต์ใช้เป็นตัวช่วยระบายความร้อนและมีการหมุนเวียนน้ำเพื่อระบายความร้อน โดยออกเเบบให้หลังคาเเต่ละเเผ่นมีอุปกรณ์หล่อเย็นเเทรกตัวอยู่ใต้หลังคา ปลายสองข้างของระบบหล่อเย็นจะเชื่อมต่อลงมาข้างล่างกับชุดหล่อเย็นซึ่งเป็นเเทงค์น้ำขนาด 100 ลิตร มีเซนเซอร์คอยตรวจระดับความร้อนบนหลังคาเเละภายในห้องเพื่อส่งข้อมูลไปยังระบบความคุมให้ปั๊มน้ำส่งน้ำขึ้นไปหล่อเย็นบนหลังคาเพื่อควบคุมอุณหภูมิภายใต้หลังคาให้คงที่ ผู้ศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปเเบบการใช้น้ำหล่อเย็นเเละจังหวะการให้น้ำหล่อเย็นที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการลดอุณหภูมิที่จะทำให้เกิดความเย็นใต้หลังคามากทีสุด โดยระบบออกเเบบการใช้พลังงานไฟฟ้าร่วมกับโซล่าเซลล์เพื่อให้ต้นเเบบหลังคากันความร้อนทำงานประหยัดพลังงานมากที่สุด

ผู้ศึกษาคาดว่าต้นเเบบหลังคากันความร้อนสามารถทำงานร่วมกับโซล่าเซลล์เพื่อทำงานลดความร้อนใต้หลังคาใต้ดีที่สุด