การศึกษาการปนเปื้อนไมโครพลาสติกในน้ำและปลาเศรษฐกิจบริเวณแม่น้ำมูล อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

แพรวา ขอนพุดซา, พรประภา บุญล้อม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศรีวิกาญจน์ กรุมรัมย์, มาฆภูมิ ชุมพลวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องในปัจจุบันการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของไมโครพลาสติกและพลาสติกนั้นมีอยู่มากทำให้ผลจากการกำจัดขยะจากสิ่งเหล่านี้ไม่มีประสิทธิภาพมากพอทำให้เกิดปัญหาไมโครพลาสติกปนเปื้อนอยู่ทุกที่ เกิดเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมสำคัญระดับโลก โดยโรงเรียนของผู้ศึกษาอยู่ใกล้กับแม่น้ำมูลซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญแห่งหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้มีการศึกษารูปร่าง สี ขนาด และชนิดของไมโครพลาสติกที่ปนเปื้อนในน้ำและปลาเศรษฐกิจบริเวณที่สุ่มตรวจในแม่น้ำมูล อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ศึกษาโดยเก็บตัวอย่างน้ำจากบริเวณที่สุ่มตรวจ 3 ตำบล อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยลากตาข่ายแพลงก์ตอนขนาดความถี่ 330 ไมโครเมตร ลึกลงไป 30 เซนติเมตร กรองตัวอย่างด้วยตะแกรงอีกครั้ง แล้วถ่ายตัวอย่างลงในขวดแก้วโดยใช้น้ำจากแม่น้ำชะล้างตะแกรง เก็บตัวอย่างไว้ที่อุณหภูมิ 7 องศาเซลเซียส เมื่อจะนำมาตรวจสอบไมโครพลาสติก ทำตัวอย่างให้แห้ง แยกออกมาเติมน้ำกลั่น กวนส่วนผสม จากนั้นใส่กรวยแยก เติมน้ำมัน คว่ำแล้วเขย่า แยกน้ำออกจากกรวย จากนั้นระบายน้ำมันออกจนหมด ทำให้แห้ง การศึกษาไมโครพลาสติกในปลาดำเนินการโดยนำปลาตัวอย่างมาจากตลาดสดที่ได้จากการประมงบริเวณแม่น้ำมูล อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ นำปลาตัวอย่างมาผ่าตัดช่องท้องเพื่อนำกระเพาะมาย่อยด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เจือจางด้วยน้ำกลั่น กวนและกรองไมโครพลาสติกออกมา โดยการตรวจสอบไมโครพลาสติกในน้ำและปลาใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบเชิงประกอบ และวิเคราะห์ชนิดพอลิเมอร์ของไมโครพลาสติกด้วย Furier transform infrared spectroscopy(FTIR)