การศึกษาความสัมพันธ์ของชนิดโปรตัวซัวกับคุณภาพน้ำแม่น้ำมูล อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วิลาวรรณ คงบุรินทร์, ชมพูนุท เค้ากล้า

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รัชนี อินทหอม, รพีพร ตะเคียนราม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาความสัมพันธ์ของชนิดโปรโตซัวกับคุณภาพน้ำแม่น้ำมูล อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากหลายของชนิดโปรโตซัวซึ่งเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่สามารถบ่งบอกคุณภาพรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางนิเวศของแหล่งน้ำได้ รวมทั้งหาความสัมพันธ์ของชนิดโปรโตซัวและคุณภาพน้ำในแม่น้ำมูล อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งมีความสำคัญในด้านการประมงและการเกษตร รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยทำการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อศึกษาคุณภาพทางชีวภาพและเคมี 5 ประการ ได้แก่ ความโปร่งใส (Transparency) อุณหภูมิของน้ำ (Water Temperature) ความความเป็นกรด-ด่าง (pH) ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ (Dissolved Oxygen ; DO) และปริมาณไนโตรเจนในรูปไนเตรตและไนไตรต์ (Nitrate and Nitrite) และส่องกล้องจุลทรรศน์แยกชนิดโปรโตซัวที่พบในน้ำตัวอย่างจากทั้งหมด 5 บริเวณที่มีการใช้งานต่างกัน