การศึกษาความสัมพันธ์ของทรงกลมที่เกยกันที่บรรจุในทรงกระบอก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุดารัตน์ ประคองสุข, สุพิชญา ขำเอนก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชัชฎาภรณ์ ประจันพล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการสังเกตในชีวิตประจำวัน ร้านค้าที่จำหน่ายลูกปิงปองจะบรรจุลูกปิงปองใส่ในโหลพลาสติกที่มีลักษณะเป็นทรงกระบอก ซึ่งลูกปิงปองนั้นเรียงต่อกันในแนวดิ่งที่มีความชันไม่เท่ากับศูนย์ บางโหลจะบรรจุลูกปิงปองได้พอดีกับโหลพลาสติก แต่บางโหลจะบรรจุลูกปิงปองได้เกือบเต็มโหลพลาสติก ทำให้คณะผู้จัดทำเกิดข้อสงสัยว่าโหลพลาสติกขนาดเท่าใดจึงจะสามารถบรรจุลูกปิงปองได้เต็มพอดี จากข้อสงสัยนั้นคณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะศึกษาและจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์เรื่อง “การศึกษาความสัมพันธ์ของทรงกลมที่เกยกันที่บรรจุในทรงกระบอก” โดยศึกษาว่าถ้าทรงกลมรัศมี r หน่วยจำนวน n ลูก บรรจุในทรงกระบอกขนาดเท่าใดจึงจะบรรจุทรงกลมได้พอดี หาความสัมพันธ์และหาสูตรในการคำนวณ