การศึกษาความสัมพันธ์ของจำนวนวัตถุทรงกลมที่ส่งผลต่อสเปกตรัมความถี่ของเสียง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ญาณิศา ง่อนไธสง, ชาฏวดี ไทยแท้

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รวิวรรณ กองมาศ, ชญาดา ตะวันหะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การนับจำนวนวัตถุที่มีขนาดเล็กโดยใช้ตาเปล่า รวมไปถึงการใช้มือสัมผัสในการนับ ส่วนมากแล้วต้องนับซ้ำบ่อยครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น และหากวัตถุที่ต้องการนับนั้นถูกบรรจุไว้ภายในบรรจุภัณฑ์ที่มีความทึบแล้วอาจต้องเสียเวลาเพิ่มเติมไปกับการแกะบรรจุภัณฑ์ ซึ่งอาจทำให้วัตถุขนาดเล็กที่อยู่ภายในเกิดการสูญหาย หรือส่งผลให้ตัวบรรจุภัณฑ์เกิดการชำรุดได้

โดยจากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้พัฒนาจึงได้มีการพัฒนาแบบจำลองเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการนับจำนวนของวัตถุขนาดเล็ก โดยวิเคราะห์จากสเปกตรัมความถี่ของเสียงที่เกิดจากการกระทบกันของวัตถุที่อยู่ภายในบรรจุภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยม ในการศึกษานี้มีการออกแบบการทดลอง โดยใช้วัตถุที่มีขนาดเท่ากัน เป็นวัตถุชนิดเดียวกัน มาใส่ลงในบรรจุภัณฑ์ที่มีลักษณะกล่องสี่เหลี่ยม และทำให้วัตถุเกิดการกระทบกันเพื่อนำเสียงที่เกิดขึ้นไปวิเคราะห์สเปกตรัมความถี่ของเสียง ซึ่งความถี่ของเสียงที่เกิดจะขึ้นอยู่กับจำนวนของวัตถุที่อยู่ภายในกล่อง หลังจากนั้นจะนำข้อมูลที่ได้ไปคำนวณหาจำนวนของวัตถุขนาดเล็กที่อยู่ภายในกล่องบรรจุภัณฑ์ โดยแบบจำลองนี้พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยอำนวยความสะดวก และลดระยะเวลาในการนับจำนวนของวัตถุที่อยู่ภายในบรรจุภัณฑ์ อีกทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการค้าและอุตสาหกรรมต่างๆ ได้ เพื่อคำนวณหาจำนวนของผลิตภัณฑ์ที่เจาะจงให้มีความแม่นยำยิ่งขึ้น