การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเพคตินจากแคร์รอต และพิสูจน์เอกลักษณ์ของเพคตินด้วยวิธีการโครมาโทรกราฟีแบบแผ่นเคลือบ (TLC) และวิธี FT-IR

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รัตนาวดี วิยาสิงห์, เจษฎา ชาติสง่าไพศาล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วัชราภรณ์ แสนนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพคตินเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคอย่างแพร่หลาย แต่เพคตินทางการค้ามีมูลค่าค่อนข้างสูง ทำให้เพคตินที่ได้จากการสกัดจากพืช เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ จากงานวิจัยพบว่าเพคตินในแคร์รอตมีปริมาณ 2% และราคาต่อกิโลกรัมของแครอทนั้นค่อนข้างถูก ทำให้ผู้จัดทำสนใจการสกัดเพคตินจากแคร์รอต

วัตถุประสงค์

1.เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเพคตินจากเปลือกแคร์รอตด้วยกรดซิตริก

2.เพื่อศึกษาคุณสมบัติของเพคตินที่ได้และศึกษาความเป็นเพคตินเปรียบเทียบกับเพคตินที่วางจำหน่ายในท้องตลาด

วิธีการทดลอง

  1. นำเปลือกแคร์รอตมาล้างทำความสะอาด หลังจากนั้นนำไปอบด้วยตู้อบลมร้อน โดยใช้อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เมื่อแห้งสนิทนำเปลือกแคร์รอตที่ได้มาบดให้ละเอียดโดยใช้เครื่องปั่นผสม

  2. กำหนดปัจจัยและควบคุมตัวแปรในการทดลองเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการสกัดเพคตินจากแคร์รอต

  3. ทำการพิสูจน์เอกลักษณ์ของเพคตินด้วยวิธีการโครมาโทรกราฟีแบบแผ่นเคลือบ (TLC) และวิธี FT-IR

  4. บันทึกผลการทดลอง สรุปผลการทดลอง และวิเคราะห์ผลการทดลอง