ศึกษาอัตราส่วนและระยะเวลาที่เหมาะสมในการสกัดสารจากใบชาเพื่อเร่งการเจริญเติบโต ของรากหอม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภวิชญ์ หมวดทอง, กันตพัชร สายเมธา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นาถรภี ชูอ่อน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คาเฟอีนเป็นสารแซนทีนอัลคาลอยด์ที่พบมากในเมล็ดกาแฟ ใบชา และพืชสมุนไพรที่มีสีน้ำตาลหรือดำ มีส่วนช่วยให้ผู้บริโภคมีอาการเหนื่อยช้าลง กระตุ้นให้ร่างกายตื่นตัว มีผลต่อกระบวนการล้างพิษในลำไส้ เพิ่มสมาธิทำให้สามารถคิดคำนวณได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มความเฉลียวฉลาด และทำให้มีปฏิภาณไหวพริบมากขึ้น (ณัฐกุล แสงสว่าง และคณะ, 2557) ซึ่งคาเฟอีนเป็นส่วนผสมสำคัญของเครื่องดื่ม ยาแก้ปวดและอาหารหลากหลายชนิด

จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นพบว่า นอกจากคาเฟอีนจากเมล็ดกาแฟจะมีสรรพคุณดังที่กล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีสรรพคุณในการเร่งรากพืชอีกด้วย (วิไลวรรณ กังแฮ และคณะ, 2541) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราส่วนและระยะเวลาที่เหมาะสมในการสกัดสารจากใบชาเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของรากหอม