ศึกษาอุณหภูมิของภาชนะที่ส่งผลต่อความเร็วของการเคลื่อนที่ของหยดน้ำในปรากฏการณ์ Leiden frost

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อุกฤษณ์ ตุลยกุล, ทัตพล ปากบารา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รุ่งดาว อ้นชุม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปรากฏการณ์ของ Leiden frostเป็นปรากฏการณ์ที่สามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน ปรากฏการณ์นี้เกิดจากเป็นปรากฏการณ์ทางกายภาพที่ของเหลวใกล้กับพื้นผิวที่ร้อนกว่าจุดจุดเดือดของของเหลวอย่างมากก่อให้เกิดชั้นไอฉนวนที่ช่วยให้ของเหลวไม่ให้เดือดอย่างรวดเร็วเนื่องจากแรงผลักดันนี้ทำให้หยดน้ำลอยอยู่เหนือพื้นผิวแทนที่จะสัมผัสกับพื้นผิวที่ร้อนซึ่งในต่างประเทศมีการทดลองเกี่ยวกับปรากฏการณ์นี้ เช่นการสร้างรถเข็นเคลื่อนที่โดยใช้ปรากฏการณ์ Leiden frost สามารถใช้ในงานวิศวกรรมจำนวนมากที่มีการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ระหว่างพื้นผิวและหนึ่งในปัจจัยที่มีผลต่อการเคลื่อนที่คืออุณหภูมิของภาชนะ ทางคณะผู้จัดคิดจึงทำการศึกษาว่าอุณหภูมิของภาชนะมีผลต่อความเร็วของหยดน้ำในปรากฏการณ์ Leiden frost  ระหว่างพื้นผิวและหนึ่งในปัจจัยที่มีผลต่อการเคลื่อนที่คืออุณหภูมิของภาชนะ ทางคณะผู้จัดคิดจึงทำการศึกษาว่าอุณหภูมิของภาชนะมีผลต่อความเร็วของหยดน้ำในปรากฏการณ์ Leiden frost