การปรับสภาพเส้นใยเซลลูโลสจากกาบมะพร้าวด้วยเอนไซม์แลคเคสเพื่อบำบัดน้ำเสียจากกิจกรรมซักผ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ขวัญนภา อุระแสง, ณัฐวรา จุละเพชร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นวมินทร์ วงค์ไชย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นโครงงานการปรับสภาพเส้นใยเซลลูโลสจากกาบมะพร้าวด้วยเอนไซท์แลคเคสเพื่อการบำบัดน้ำเสียจากกิจกรรมซักผ้า โดยมีวัตถุประสงค์คือต้องการศึกษาผลของแลคเคสต่อโครงสร้างทางกายภาพของกาบมะพร้าวและเพื่อศึกษาความสามารถในการดูดซับฟอสเฟตของเส้นใยกาบมะพร้าวที่ผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพโดยแลคเคส