การผลิตกระเเสไฟฟ้าจามวยลูกเเพร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สมเด็จ ป๊อกเเก้ว, กริชกร หมื่นอินทร์, ชินวัตร ใยแก่นจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นวมินทร์ วงค์ไชย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์