เครื่องสับผสมอาหารสัตว์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาริฉัตต์ พรหมภักดี, ธนพร พอินทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชัยมงคล อาจโยธา, สุภาวดี ทัศมี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานที่จัดทำครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อสร้างเครื่องสับผสมอาหารสัตว์ 2) เพื่อวัดประสิทธิภาพการทำงานระหว่างเครื่องสับผสมอาหารสัตว์เเละการใช้เเรงงานมนุษย์

คณะผู้จัดทำได้ออกเเบบเเละสร้างเครื่องสับผสมอาหารสัตว์โดยประกอบไปด้วยถังบรรจุมันสำปะหลัง ใบมีดตัดหญ้า ฝาครอบใบมีด เหล็กเพลา มู่เล่ย์ ถังพลาสติกขนาด 60 มิลลิลิตร เเละมอเตอร์ 1 เฟส ขนาด 1/3 เเรงม้า จากนั้นวัดประสิทธิภาพของเครื่องสับผสมอาหารสัตว์เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับการใช้แรงงานมนุษย์ ดังนี้ 1) วัดประสิทธิภาพของเครื่องสับผสมอาหารสัตว์ในการสับมันสำปะหลัง โดยนำมันสำปะหลังมาชั่งก่อนนำไปสับในเครื่องสับผสมอาหารสัตว์และจับเวลาในการสับ เพื่อหาความสามารถในการสับมันสำปะหลัง และหาประสิทธิภาพของเครื่องสับผสมอาหารสัตว์ ทำซ้ำจำนวน 3 ครั้ง จากนั้นวัดประสิทธิภาพการใช้แรงงานมนุษย์ในการสับจะทำวิธีเหมือนกัน เพื่อหาความสามารถในการสับมันสำปะหลัง และประสิทธิภาพในการสับ 2) วัดประสิทธิภาพเครื่องสับผสมอาหารสัตว์ในการผสมอาหารสัตว์ โดยมีวัตถุดิบดังนี้ มันสำปะหลังตากแห้งที่ความชื้น…เปอร์เซ็นต์ปริมาณ….กิโลกรัม รำข้าวปริมาณ….กิโลกรัม และอาหารสุกรแม่พันธุ์ปริมาณ….กิโลกรัม มาผสมกันเพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์การกระจายของส่วนผสมต่างๆ ที่จะบ่งบอกถึงการคุกเคล้ากันได้ดี

ผลการทดลองปรากฎว่า 1) การสับมันสำปะหลังในเครื่องสับผสมอาหารสัตว์ที่ความเร็ว….รอบต่อวินาที จะได้ค่าเฉลี่ยของความสามารถในการสับ….กิโลกรัมต่อชั่วโมง เเละค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพของเครื่องสับผสมอาหารสัตว์……เปอร์เซ็นต์ จากนั้นวัดประสิทธิภาพในการใช้เเรงงานมนุษย์จำนวน 2 คน พบว่าค่าเฉลี่ยความสามารถในการสับ…..กิโลกรัมต่อชั่วโมง และค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพในการสับ…..เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น เครื่องสับมันสำปะหลังมีความสามารถในการสับมากกว่าการใช้เเรงงานมนุษย์อยู่ที่…..กิโลกรัมต่อชั่วโมง เเละมีประสิทธิภาพในการสับมากกว่าการใช้เเรงงานมนุษย์อยู่ที่…..เปอร์เซ็นต์ 2) การผสมอาหารสัตว์ในเครื่องผสมอาหารสัตว์ที่ความเร็ว…..รอบต่อวินาที พบว่าค่าสัมประสิทธิ์ของการกระจายที่ดีที่เวลา…..วินาที ค่าสัมประสิทธิ์ของการกระจายคือ….เปอร์เซ็นต์ สมรรถนะการทำงานที่ดีที่สุด คือ……..ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และผลการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตเครื่องสับผสมอาหารสัตว์ มีการใช้จ่ายมอเตอร์เป็นต้นกำลัง โดยมีอัตราสิ้นเปลืองสูงสุดเท่ากับ….บาทต่อชั่วโมง ซึ่งถ้านำเครื่องสับผสมอาหารสัตว์ไปใช้ในการสับมันสำปะหลังและผสมอาหารสัตว์ จะสามารถผลิตมันเส้นได้…ตันต่อปี แต่ถ้าใช้แรงงานมนุษย์สับมันสำปะหลัง จะสามารถผลิตมันเส้นได้….ตันต่อปี ซึ่งเครื่องสับผสมอาหารสัตว์สามารถผลิตมันเส้นได้มากกว่าการใช้แรงงานมนุษย์อยู่ที่…..ตันต่อปี ดังนั้นเครื่องสับผสมอาหารสัตว์มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าการใช้แรงงานมนุษย์ และสะดวกแก่การนำไปใช้และบำรุงรักษาเหมาะสำหรับเกษตรกรขนาดเล็ก