เครื่องให้อาหารปลาตั้งเวลาอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภิรัญญา ไพรีรณ, ปัณฑิตา ศรีชาหลวง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิยะดา สิริอมตธรรม, ศิริขวัญ ขันทะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการเรื่อง เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติ มีเป้าหมายเพื่อ 1) เพื่อผลิตเครื่องให้อาหารปลาสำเร็จรูป 2) เพื่อหาอัตตราการไหลของน้ำที่เหมาะสมต่อเครื่อง 3) เพื่อหาช่วงเวลาที่เหมาะสมของปริมาณไรแดงที่จะใช้เป็นอาหารปลา 4)เพื่อสร้างระบบกรองไรเเดง มีวิธีการดำเนินงานแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนคือ ดังนี้ 1) หาสูตรที่เหมาะสมในการเลี้ยงสาหร่ายคอลเรลลา เพื่อให้เป็นอาหารแก่ไรเเดง 2)หาอัตราการเกิดของไรแดงเพื่อใช้ในการเพาะพันธุ์

การดําเนินงานโครงการนี้บรรลุเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้ ทางผู้จัดทําได้นําเอาความรู้ที่ได้จากการศึกษามาพัฒนาเป็นเครื่องให้อาหารปลาตั้งเวลาอัตโนมัติ โดยศึกษาการประเมินค่าการไหลของน้ำเพื่อที่จะประเมินหาเเรงดันน้ำนำมาปรับใช้ในการออกเเบบเครื่องให้อาหารปลาตั้งเวลาอัตโนมัติและศึกษาการเลี้ยงไรแดงเเละอัตตราที่เหมาะสมของสาหร่ายคอลเรลลาต่อการเพาะเลี้ยงไรแดงที่จะนำไปใช้เป็นอาหารให้กับปลา มาจัดทําเป็นรูปเล่มเพื่อเผยแพร่ ความรู้ดังกล่าวให้แก่ผู้ที่สนใจให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง และเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน และ หวังว่าความรู้ที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ต่อคณะผู้จัดทําและผู้ที่สนใจเป็นอย่างมากและความรู้นี้จะเป็น ความรู้คงทนต่อไป