เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายและพ่นแอลกอฮอล์อัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนกฤต หงษ์โต, วชิราวุธ ลือแสน, ณัชชา โยระบัน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มาลิณี แก้วเกิดมี, เรืองริน สินธุระวิทย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันมีปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยทำให้มีผู้ติดเชื้อ จำนวนมากในพื้นที่ต่างๆ มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และทวีความ รุนแรงในวงกว้างมากขึ้นส่งผลให้ประชาชนตกอยู่ในความเสี่ยงต่อการติดโรค ประเทศไทยจึงมีมาตรการการคัด กรองก่อนเข้าสถานที่ต่างๆ โดยการตรวจอุณหภูมิร่างกายและการพ่นแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อ จึงจำเป็นต้องใช้ บุคลากรในการทำหน้าที่ยังจุดคัดกรองดังกล่าว จึงมีความเสียต่อผู้ทำหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและฉีด แอลกอฮอล์แก่ผู้อื่น และในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงจำเป็นต้อง จัดการเรียนการสอนในสภาวะการแพ่ระบาดของเชื้อไวรัส จากจำนวนประชากรที่หนาแน่นในโรงเรียน ทาง กระทรวงศึกษาธิการจึงออกมาตรควบคุมโรค โดยให้จัดจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายและจุดล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ บริเวณทางเข้าสถานศึกษาและอาคารเรียน ดั้งนั้นทางคณะผู้จัดทำจึงจัดทำโครงงานเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายและ พ่นแอลกอฮอล์อัตโนมัติโดยมีวัตถุประสงค์ 1.) เพื่อสร้างเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายและพ่นแอลกอฮอล์อัตโนมัติ

2.) ศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายและพ่นแอลกอฮอล์อัตโนมัติ

ผลปรากฎว่าเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายและพ่นแอลกอฮอล์อัตโนมัติสามารถตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและ ตรวจจับผู้ใช้งานได้ด้วยเซนเซอร์ตรวจจับวัตถุและมีจอ LCD แสดงผลการวัดอุณหภูมิร่างกายเพื่อแสดงผลให้ ผู้ใช้งานทราบผลการวัดอุณหภูมิร่างกายและพ่นแอลกอฮอล์ในเวลาเดียวกัน หากตรวจพบผู้มีอุณหภูมิร่างกายสูง กว่าค่ามาตรฐานจะมีสัญญาณแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานทราบว่าอุณหภูมิร่างกายสูงกว่าค่ามาตรฐาน เพื่อลดความเสี่ยง ของบุคลากร ที่ทำหน้าที่ตรวจเช็ค ณ จุดคัดกรอง อีกทั้งนักเรียนและบุคลากรผู้ใช้งานมีความพึงพอใจหลังการใช้ งานอุปกรณ์อยู่ในระดับดี

คำสำคัญ ; เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายและพ่นแอลกอฮอล์อัติโนมัติ , บอร์ด Arduino, เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ, เซอร์โว