เครื่องล้างมืออัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มณเฑีนรธรรม ธนเศรษฐ์, พีรวิชญ์ ประคัลภวงส์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทวีพร ผดุงสงฆ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างเครื่องล้างมืออัตโนมัติ

 2. เพื่อประหยัดน้ำ

 3. เพื่อประหยัดจากการใช้กระดาษชำาระ

 4. เพื่อประหยัดเวลาในการล้าง

 5. เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการล้างมือ

ระเบียบวิธีการทำโครงงาน

 1. วัสดุ

1.1 ท่อน้ำ PVC

1.2 ที่รอน้ำ

 1. อุปกรณ์

2.1 แผงวงจร Kidbright

2.2 เซนเซอร์

2.3 เครื่องเป่าลมร้อน

2.4 มอเตอร์

2.5 คอมพิวเตอร์

 1. เครื่องมือ

3.1 ไขขวง

3.2 คีมตัดสายไฟฟ้า

3.3 น๊อต

วิธีการดำเนินงาน

 1. เขียนโค้ดลงในแผงวงจร Kidbright

 2. นำเซนเซอร์ต่อกับปั๊มน้ำและต่อกับแผงวงจร Kidbright และนำทุกอย่างต่อกับที่จ่ายไฟ

 3. แล้วนำปั๊มใส่ลงในจุดรอน้ำ

 4. นำเซนเซอร์ต่อกับแผงวงจร Kidbright แล้วนำต่อกับปั๊มน้ำ

 5. นำเครื่องเป่าลมร้อนต่อสายไฟฟ้ากับมอเตอร์และต่อสายไฟฟ้ากับปั๊กไฟ

ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. สามารถลดเวลาการล้างมือได้

 2. แก้ปัญหาการใช้กระดาษทิชชู่ได้

 3. แก้ปัญหาการใช้น้ำาอย่างสิ้นเปลือง(ลืมปิดน้ำจากก๊อก)