เครื่องวัดระดับความเจ็บปวดของคนไข้ขณะทำฟันเพื่อให้ทันตแพทย์ทราบถึงระดับความเจ็บปวดของคนไข้ได้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัชชา เกียรติโชควิวัฒน์, กานติมา แม้นอินทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณรงค์ ปะระปิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ฟัน เป็นอวัยวะที่มีความสำคัญ​เป็น​อย่างมากของมนุษย์ ฟันมีหน้าที่ในการบดเคี้ยวอาหาร ในการรับประทานอาหารและยังช่วยในการออกเสียงอีกด้วย โดยมีฟันน้ำนมหนึ่งชุดและมีฟันแท้ 1 ชุด ดังนั้นจึงควรที่จะดูแลฟันให้ดี แต่หากในกรณีที่​เกิดปัญหา​ต่าง ๆ ขึ้นกับฟัน เช่น ฟันผุ ฟันคุด ฟันเก เป็น​ต้น สิ่งที่สามารถ​ทำได้คือการไปหาทันตะแพทย์ และในขณะทำฟันในบางกรณีจะมีการใช้ยาชาเพื่อลดอาการเจ็บปวด แต่ไม่ใช่ทุกกรณีที่จะมีการใช้ยาชาขณะทำฟัน โดยในกรณีที่​ไม่ได้ใช้ยาชาเมื่อคนไข้มีความเจ็บปวดก็จะไม่สามารถ​ที่จะบอกกับทันตแพทย์​ได้ เนื่องจากไม่สามารถ​ที่จะสื่อสารกันได้ คณะผู้จัดทำจึงได้คิดที่จะทำเครื่องมือเพื่อวัดระดับความเจ็บปวดของคนไข้ขณะทำทันตกรรม โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 1. เลือกปัญหาที่ต้องการจะแก้ไข 2. คิดวิธีการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา 3. วางแผนการดําเนินงาน 4. ลงมือปฏิบัติต่อวงจรไฟฟ้า 5. ทดสอบความสามารถในการใช้งาน จากการทดสอบพบว่าเครื่องมือสามารถวัดระดับความเจ็บปวดของคนไข้ได้โดยสามารถวัดจากการติดของหลอดไฟ หากหลอดไฟติดมากขึ้นแสดงว่าระดับความเจ็บปวดมากขึ้น