เครื่องรดน้ำอัตโนมัติโดยใช้การวัดความชื้น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิณธิษณ์ จันพินิจ, พรพศิน สรัลสวัสดิื, ทีปกร พงไพร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทวีพร ผดุงสงฆ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์