การศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อรา Aspergillus niger บนไม้อัดสักและบรรจุภัณฑ์ไม้อัดสักด้วยน้ำมันหอมระเหย จากตะไคร้ อบเชย ยูคาลิปตัส และสะระแหน่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัชชา มวลชู, พัชริญา บูรณะชนอาภา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อนจิต สิงห์เผ่น, ต่อศักดิ์ สิงห์เผ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤติการป่าไม้ที่ค่อนข้างรุนแรง ไม้ที่นำมาใช้สอยในกิจการต่างๆ หาได้ยากขึ้นและมีคุณภาพไม่ดีพอ จึงมีความจำเป็นต้องค้นคว้าหาวิธีการป้องกันและดูแลรักษาไม้เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากศัตรูทำลายไม้ ซึ่งเชื้อรา Aspergillus niger เป็นเชื้อราประเภทหนึ่งที่สร้างความเสียหายแก่ผิวไม้ ส่งผลให้ผิวไม้มีตำหนิและเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ ดังนั้น โครงงานนี้จึงมีความสนใจในการศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งการเกิดเชื้อราและการประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหย จากตะไคร้ อบเชย ยูคาลิปตัสและสะระแหน่ เพื่อการยับยั้งเชื้อรา Aspergillus niger ที่เข้าทำลายไม้อัดสัก ซึ่งจะทำการสกัดน้ำมันหอมระเหยด้วย 95 % เอทานอล โดยวิธีการนำสมุนไพรทั้ง 4 ชนิด ในลักษณะแห้งและบดอย่างหยาบลงในชุดสกัดซอคเลตที่มีเอทานอลเป็นตัวทำละลาย กรองเฉพาะสารละลายและนำไประเหยเอาเอทานอลออกให้หมดภายใต้ความดันด้วยเครื่อง Rotary evaporator และทดสอบประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยแต่ะละชนิดในการยับยั้งเชื้อรา Aspergillus niger โดยนำน้ำมันหอมระเหยแต่ละชนิดใส่ปิเปต ที่ความเข้มข้น 0.1, 0.5 และ 1.0% ตามลำดับ ชนิดละ 0.1 ml หยดลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ที่เตรียมไว้และทำการเกลี่ยให้ทั่วผิวหน้าอาหาร ย้ายเชื้อที่เตรียมไว้โดยตัดบริเวณปลายเส้นใยของเชื้อราหรือขอบของโคโลนีเชื้อรา นำมาวางกึ่งกลางของจานอาหาร PDA และสังเกตการเจริญของโคโลนีเชื้อรากับชุดควบคุม ซึ่งจะประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อรา Aspergillus niger ที่ดีที่สุดมาเคลือบผิวของไม้อัดสักและเคลือบผิวของบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษที่ประดิษฐ์ขึ้นจากต้นธูปฤาษีและผักตบชวา โดยการนำพืชทั้ง 2 ชนิด ลงในหม้อต้มที่มีน้ำผสมกับโซเดียมไฮดรอกไซด์ต้มจนเดือดและกรองเอาเฉพาะกากมาล้างน้ำให้สะอาด นำกากที่ได้ไปฟอกสีด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ จากนนั้นล้างน้ำให้สะอาด และนำขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ โดยตะกอนผักตบชวาและต้นธูปฤาษีในอัตราส่วนต่างๆจะถูกแขวนลอยในภาชนะที่มีน้ำ และใช้แม่พิมพ์ตะแกรงลวด นำตะกอนที่แขวนลอยนำไปผึ่งลมให้แห้ง แกะบรรจุภัณฑ์ออกจากแบบพิมพ์จากนั้นทำการทดสอบค่าความต้านทานแรงดึงด้วยเครื่อง Tensile strength tester และจากการทดลองพบว่าการยับยั้งเจริญเติบโตเชื้อรา Aspergillus niger ของน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้ อบเชย ยูคาลิปตัสและสะระแหน่ ความเข้มข้น 0.1, 0.5 และ 1.0 % มีเปอร์เซ็นต์การยับยั้งที่แตกต่างกัน อบเชยที่ระดับความเข้มข้น 1.0% สามารถยับยั้งการเจริญเติบของเชื้อรา Aspergillus niger ได้ 100% สำหรับน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราได้สูงที่สุดที่ 79.78% ที่ระดับความเข้มข้น 1.0% เปอร์เซ็นต์การยับยั้งน้อยที่สุดที่ 1.61% เป็นน้ำมันหอมระเหยจากสะระแหน่ที่ระดับความเข้มข้น 0.1%