การศึกษาท่ารำมังคละท้องถิ่นกับอัตราส่วนทองคำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤติมา ศรีวงศ์, สิริฤทัย ชูภู่, เจตนิพิฐ เกตุแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อานนท์ มากมี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง การศึกษาท่ารำมังคละท้องถิ่นกับอัตราส่วนทองคำ และอัตราส่วนทองคำ เกิดจากการนำทักษะการสังเกต การวิเคราะห์การจดจำและการคาดคะเน มี จุดประสงค์เพื่อพิสูจน์หาความสัมพันธ์ของคณิตศาสตร์และนาฏศิลป์ โดยใช้ท่ารำประกอบดนตรีมังคละและอัตราส่วนทองคำ นำมาหาความสัมพันธ์กัน จากการใช้ข้อมูลจากความสัมพันธ์ข้างต้น และนำมาเผยแพร่ให้คนส่วนมากได้เข้าใจในเรื่องของท่ารำมังคละ และอัตราส่วนทองคำ และสามารถ หาอัตราส่วนทองคำจากสิ่งต่าง ๆ ได้