ระบบจัดการพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสานสำหรับยานพาหนะไฟฟ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อินถหวา จันทาสี, ฐตพร ฐิติกาล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โสภณ กล่อมเกลี้ยง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจาก ในพื้นที่โรงเรียนของคณะผู้จัดทำ ตั้งอยู่บริเวณภูเขา จึงห่างไกลจากสถานีบริการน้ำมัน ส่งผลให้บุคลากรภายในโรงเรียนหันมาใช้ยานพาหนะไฟฟ้ามากขึ้น เพราะสามารถประจุกระแสไฟฟ้าได้สะดวก แต่ต้องใช้พลังงานของทางโรงเรียนเพียงอย่างเดียว ซึ่งก่อให้เกิดการใช้จ่ายที่สูงขึ้น ทางคณะผู้จัดทำจึงสร้างระบบจัดการพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสานสำหรับยานพาหนะไฟฟ้า มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างระบบจัดการพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสานสำหรับยานพาหนะไฟฟ้า 2) เพื่อหาประสิทธิภาพระบบจัดการพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสานสำหรับยานพาหนะไฟฟ้า โดยใช้เวลาการดำเนินการตั้งแต่การค้นคว้า ประดิษฐ์ ทดสอบ และสรุป ตั้งแต่ช่วง ก.ค. 65 - มี.ค. 65 โดยประมาณ

ผลการศึกษาปรากฏดังนี้ มีการติดตั้ง station hybrid ภายในโรงเรียน และถูกนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน , ค่าใช้จ่ายในโรงเรียนลดลง , station hybrid สามารถประจุกระแสไฟฟ้าแก่ยานพาหนะไฟฟ้าได้ , ช่วยลดมลพิษ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้