ระบบการจัดการพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานไฟฟ้าด้วยเครื่องแปลง กระแสไฟฟ้าแบบผสมผสานเพื่อเป็นแหล่งพลังงานให้ยานพาหนะไฟฟ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อนัญญา ใจคง, ธนัญญา จันทร์อุไร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โสภณ กล่อมเกลี้ยง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านยานพาหนะไฟฟ้าเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย มีการลงทุนด้านการผลิตยานพาหนะไฟฟ้า สถานีชาร์จพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยมากขึ้น แต่ไม่เพียงพอต่อการใช้งานจริง เพราะสถานีชาร์จพลังงานไฟฟ้าสำหรับยานพาหนะไฟฟ้านั้นมีให้บริการเฉพาะบางพื้นที่ ไม่ครอบคุมพื้นที่ในต่างจังหวัดเนื่องจากต้นทุนในการลงทุนสูง โดยทั่วไปสถานีชาร์จพลังงานไฟฟ้าสำหรับยานพาหนะไฟฟ้านั้น ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าโดยตรงป้อนให้กับระบบสถานีชาร์จฯ ส่งผลให้นักลงทุนไม่สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านนี้ได้ ทางกลุ่มจึงได้จัดทำ “ระบบการจัดการพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานไฟฟ้าด้วยเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าแบบผสมผสาน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและศึกษาประสิทธิภาพของระบบการจัดการพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานไฟฟ้าด้วยเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าแบบผสมผสานเพื่อเป็นแหล่งพลังงานให้ยานพาหนะไฟฟ้า ซึ่งใช้พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ป้อนให้ระบบสถานีชาร์จฯเป็นหลัก หากแสงอาทิตย์ไม่เพียงพอ ระบบจะป้อนไฟฟ้าจากการไฟฟ้าชดเฉยเข้าระบบโดยอัตโนมัติทำให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวิธีการดำเนินงาน 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 วางแผนการดำเนินงาน ขั้นตอนที่ 2 จัดเตรียมและศึกษาอุปกรณ์ ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินงานจัดทำระบบการจัดการพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานไฟฟ้าด้วยเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าแบบผสมผสาน ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาประสิทธิภาพโดยการทดลองใช้ระบบไฟฟ้าแบบผสมผสาน และขั้นตอนที่ 5 ปรับปรุงแก้ไขระบบไฟฟ้า ซึ่งผลการทดลองพบว่า ระบบการจัดการพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานไฟฟ้าด้วยเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าแบบผสมผสาน สามารถใช้ชาร์จยานพาหนะไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์