พลาสเตอร์เหลวช่วยลดการอักเสบของเชื้อ Stapphylococcus Aureus จากวัสดุธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สินี สรรคพงษ์, ญาณิชกานต์ สถาปัตย์สิริ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จารุวรรณ จงทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันพลาสเตอร์ปิดแผลมีมากมายหลายรูปแบบ และมีคุณสมบัติแตกต่างกันไป ซึ่งหนึ่งในนั้นคือพลาสเตอร์เหลว โดยพลาสเตอร์เหลวมีข้อดีคือ สามารถกําหนดขนาดของบริเวณที่เราต้องการได้ แต่พลาสเตอร์เหลวที่ถูกใช้ในปัจจุบันมีการผลิตมาจากสารเคมี ทางคณะผู้จัดทําจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาการนําวัสดุธรรมชาติ มาใช้ในการทําพลาสเตอร์เหลว

การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการนำสารสกัดจากใบพลูมาเป็นส่วนประกอบของพลาสเตอร์เหลวร่วมกับเพคตินจากเปลือกส้มโอ มีวิธีการศึกษาทดลองคือ การใช้สารสกัดใบพลูซึ่งมีส่วนช่วยในการลดการอักเสบจากเชื้อ Satpphylococus Aureus ไปขึ้นรูปเป็นพลาสเตอร์เหลว ร่วมกับเพคตินจากเปลือกส้มโอด้วยวิธีการผลิตพลาสติกชีวภาพ ในความเข้มข้นของสารสกัดใบพลูที่ต่างกันคือ ร้อยละ 100, ร้อยละ 90, ร้อยละ 80, ร้อยละ 70 และร้อยละ 60 โดยปริมาตร โดยมีวิธีการทดสอบประสิทธิภาพคือ นำพลาสเตอร์เหลวที่ได้ ไปทดสอบการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus Aureus ด้วยวิธี Agar welldiffusion method ศึกษาเวลาที่ใช้ในการแห้ง และความคงทนต่อแรงดึง เพื่อเปรียบเทียบหาอัตราส่วนของสารสกัดใบพลูต่อแพคตินจากเปลือกส้มโอที่ดีที่สุด