พลาสติกชีวภาพจากแกลบข้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุกัญญา เรียนแพง, ชัญญานุช คงชาวนา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุดคนึง คุ้มเกตุ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง พลาสติกชีวภาพจากแกลบข้าว