การศึกษาประสิทธิภาพของสเปรย์ดับกลิ่นเท้าจากกากกาแฟ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัณณ์ ปัญญานุสรณ์กิจ, วรโชติ ปิ่นเพชร, ณพวีร์ เตชัสหงส์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บัญชาพร อรุณเลิศอารีย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันการใช้ชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ตลอดจนผู้สูงอายุ ส่วนมาก จะ สวมใส่รองเท้า เพื่อความสะดวกต่อการทํางานหรือเพื่อความสวยงามขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของแต่ละ บุคคล ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้น การสวมใส่รองเท้าที่ผลิตมาจากวัสดุต่างๆ ไม่ ว่าจะเป็น รองเท้าที่ทําจากหนังสัตว์ ผ้าใบหรือพลาสติก โดยทั่วไปแล้วอากาศภายในรองเท้าจะไม่ สามารถถ่ายเทได้สะดวก ทําให้ภายในรองเท้าอับชื้นจากเหงื่อ ในสภาวะเช่นนี้จะทําให้พวกเชื้อรา แบคทีเรียสามารถเจริญเติบโตได้ดี ผลที่เกิดตามมาอาจทําให้เกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ได้ ซึ่งการระงับ กลิ่นหรือการยับยั้งแบคทีเรีย มีวิธีที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการใช้สเปรย์ การใช้สารส้ม หรือการใช้ สมุนไพร แต่ก็มีอีกหนึ่งวิธีที่ไม่ค่อยมีคนรู้ นั่นคือการใช้กากกาแฟนั่นเอง

กาแฟเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่ผู้บริโภคไทยและต่างประเทศ ไม่ว่า จะเป็นกาแฟสําเร็จรูป หรือกาแฟสด โดยสามารถสังเกตได้จากจํานวนร้านกาแฟ ท่ีเพิ่มขึ้นอย่าง ต่อเนื่องในช่วงระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมาในประเทศ ไทย (มนตรี ศรีวงษ์, 2563) กาแฟจัดเป็นสินค้าที่ มีการซื้อขายมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก โดย อัตราการบริโภคกาแฟของคนไทยเฉลี่ยอยู่ที่ 0.9 กิโลกรัมต่อคนต่อปี อัตราการบริโภคกาแฟของคนเอเชียเฉลี่ยอยู่ที่ 3 -4 กิโลกรัมต่อคมต่อปี และ อัตราการบริโภคกาแฟของคนยุโรปเฉลี่ยอยู่ที่ 5-9 กิโลกรัมต่อคนต่อปี (ณัฐพงศ์ ตันติวัฒนพันธ์, 2562) จึงเป็นที่น่าสังเกตว่า ปริมาณการบริโภคกาแฟที่เพิ่มมากขึ้น จะส่งผลให้มีปริมาณ“กากกาแฟ เหลือทิ้ง”เพิ่มมากขึ้นไป ด้วย โดยท่ัวไปร้านค้ามักจะนําไปทิ้ง โดยไม่นําไปใช้ประโยชน์ต่อ จึงทําให้ ปริมาณขยะเพิ่มมากข้ึน และส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการ กําจัดขยะสูงขึ้น นอกจากนี้หากไม่ได้รับการ กําจัดที่เหมาะสมก็จะกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรคได้ (วลัญธรณ์ มนทา, 2562)

จากปัญหาทั้งสองข้อที่ยกขึ้นมาข้างต้น ผู้จัดทําจึงจัดทํา “สเปรย์ดับกลิ่นเท้า จากกากกาแฟ” เพื่อผลิตสเปรย์ที่ใชยับยั้งแบคทีเรียที่เปนสาเหตุหลักของกลิ่นเท้าโดยใชส่วนผสมจากกากกาแฟ