การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากฟ้าทะลายโจรในการชะลอการเกิดกลิ่นเหม็นหืนของน้ำมันหมู

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เวโรจน์ พัตตานิชานนท์, สุกฤษฏิ์ สุระรัตน์ชัย, จิรวัชร เจนประเสริฐ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โพธิวัฒน์พล คงซ่าน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

น้ำมันหมูเมื่อผ่านไประยะเวลาหนึ่งจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันทำให้เกิดสารอนุมูลอิสระและส่งกลิ่นเหม็น

หืนออกมา ซึ่งสามารถใช้สารสกัดจากฟ้าทะลายโจรที่มีสารต้านอนุมูลอิสระมาช่วยชะลอการเกิดกลิ่นเหม็นหืนของ

น้ำมันหมู โดยจากการทดลองพบว่า เมื่อผ่านไป 2 สัปดาห์ น้ำมันหมูที่ใส่สารสกัดฟ้าทะลายโจรลงไปจะพบกรด

ไขมันอิสระอยู่ที่ 1.09 % ในขณะที่น้ำมันหมูปกติจะพบกรดไขมันอิสระ1.12 % และเมื่อผ่านไป 4 สัปดาห์ น้ำมัน

หมูที่ใส่สารสกัดฟ้าทะลายโจรจะพบกรดไขมันอิสระ1.69 % ในขณะที่น้ำมันหมูปกติจะพบกรดไขมันอิสระ

2.20 % จากค่าของปริมาณกรดไขมันอิสระเหล่านี้ทำให้ทราบว่าประสิทธิภาพของสารสกัดจากฟ้าทะลายโจรนั้น

เท่ากับ 23.28% ทำให้เห็นแนวทางการใช้สารสกัดจากธรรมชาติในการถนอมอาหารและพัฒนาต่อไป