การศึกษาประสิทธิภาพของเอมไซม์ Phospholipase-A2 ในการนำมาประยุกต์ใช้กับภาวะเลือดแข็งตัวในหลอดเลือดแบบแพร่กระจาย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วิทยา วิจิตรยืนยง, คณพศ พันธ์ภิญโญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นนท์ปวิธ กันเกลา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาวะเลือดแข็งตัวในหลอดเลือดแบบแพร่กระจาย คือ ภาวะที่กลไกการแข็งตัวของเลือดทำงานผิดปกติและเกิดการแพร่กระจาย ซึ่งอาจนำไปสู่การเกิดลิ่มเลือดที่ทำให้เส้นเลือดอุดตันทั้งแบบกึ่งเฉียบพลันหรือเรื้อรัง ในปัจจุบัน 1 ใน 4 ของประชากรโลกเสียชีวิตจากภาวะหลอดเลือดอุดตัน จากการศึกษาพบว่าเอมไซม์ Phospholipase-A2 มีคุณสมบัติในการลดความดันโลหิตและยับยั้งการแข็งตัวของเลือดได้ โดยเอมไซม์ Phospholipase-A2 มักพบในเนื้อเยื่อของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นเดียวกับแมลง พิษผึ้งและพิษงู ทางผู้พัฒนาจึงเลือกผึ้งในการสกัดเอมไซม์ Phospholipase-A2 เนื่องจากผึ้งเป็นสัตว์ที่สามารถเพาะเลี้ยงได้ง่าย มีอายุขัยสั้น และในพิษของผึ้งยังมีเอมไซม์ Phospholipase-A2 อยู่ด้วย โดยมีวิธีการศึกษาคือทางผู้พัฒนาจะศึกษาประสิทธิภาพในการสลายลิ่มเลือดของเอมไซม์ Phospholipase-A2 ศึกษาถึงรูปแบบวิธีการที่เหมาะสมในการนำเอมไซม์ Phospholipase-A2 มาใช้ประโยชน์กับสิ่งมีชีวิต และศึกษาถึงผลกระทบความอันตรายของเอมไซม์ Phospholipase-A2 ที่มีต่อสิ่งมีชีวิต เพื่อให้มั่นใจว่าเอมไซม์ Phospholipase-A2 มีความปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิต