การพัฒนานวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ภายในห้องเรียน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปภพ เข็มเงิน, บุรัสกร ศรีขาว, รัชพล พยัฆวิเชียร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนพงศ์ หมีทอง, ณัฐนนท์ เกษตรเอี่ยม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนครสวรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง การพัฒนานวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ภายในห้องเรียน (Artificial Intelligence Development for Students’ Education) เป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่นักเรียนในด้านการศึกษาในห้องเรียน ซึ่งรวมถึงภาระงานที่นักเรียนได้รับมอบหมาย เพิ่มความแม่นยำให้กับนักเรียนในการติดตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้นักเรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้น และต่อยอดนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ในรูปแบบของแช็ตบอตสู่ระดับสังคม ซึ่งดำเนินการผ่านการสร้างแช็ตบอตปัญญาประดิษฐ์ มีฟังก์ชั่นให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกด้านการศึกษาในห้องเรียนของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 3 ปี

ผลการศึกษา พบว่า แช็ตบอตปัญญาประดิษฐ์ที่ถูกเขียนขึ้นด้วยภาษา JavaScript และ Python โดยมีการป้อนข้อมูลของตารางเรียน การบ้าน และเนื้อหาในการสอบเข้าสู่ระบบตอบกลับอัตโนมัติ และจัดเรียงรูปแบบให้เป็นระเบียบยิ่งขึ้น และมีการพัฒนาระบบจากปัญหาที่พบจากการสำรวจโดยผู้ใช้งาน ส่งผลให้นักเรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้น อีกทั้งยังสามารถเสริมสร้างนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนให้กับผู้ใช้งานได้อีกด้วย และมีการแก้ไขในส่วนที่บกพร่องและเพิ่มระบบการทำงานต่างๆ ทั้งยังฝึกฝนให้แชตบอตมีความฉลาดและคล้ายคลึงกับมนุษย์มากขึ้น

จากการจัดทำโครงงานในครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะว่า การต่อยอดนวัตกรรมแช็ตบอตทางด้านต่างๆ นอกจากการศึกษา ผู้ต่อยอดต้องศึกษาบริบทของการดำเนินงานในกิจการนั้น ๆ อย่าละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้การต่อยอดดังกล่าวเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ยกตัวอย่างเช่น แช็ตบอตขายสินค้าและบริการสำหรับผู้ประกอบการ สิ่งที่สำคัญคือระบบจัดการการคลัง (SOP) และระบบชำระเงิน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักของการประกอบธุรกิจ ผู้ต่อยอดจะต้องทำความเข้าใจกับระบบดังกล่าวและนำมาเชื่อมต่อกับแช็ตบอตปัญญาประดิษฐ์ เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายแก่การติดต่อซื้อขายทั้งลูกค้าและผู้ประกอบการ