การศึกษาความยาวของเส้นทแยงมุมของรูป n เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า และปริซึมฐาน n เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าโดยใช้วงกลมแนบนอก กฎของโคไซน์ และทฤษฎีบทพีทาโกรัส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูริ ศิวสิริการุณย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฏฐปิญชาน์ พิชญาชมชื่น, สมัย จันทร์เหลือง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนครสวรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการสังเกตโครงสร้างของสิ่งก่อสร้าง พบว่ามีสิ่งที่ยึดให้สิ่งก่อสร้างนั้นแข็งแรงยิ่งขึ้นในทางคณิตศาสตร์เราเรียกสิ่งนั้นว่าเส้นทแยงมุม คณะผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาความยาวของเส้นทแยงมุมที่ของรูป n เหลี่ยมและปริซึมฐาน n เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า ซึ่งอาจใช้วงกลมแนบนอก กฎของโคไซน์ และทฤษฎีบทพีทาโกรัสเข้ามาช่วยในการพิสูจน์