การนำฟังก์ชันตรีโกณมิติเบื้องต้น กฎไซน์และโคไซน์ มาใช้ในหาความสูงของวัตถุชนิดต่างๆ บนพื้นราบและขรุขระ ควบคู่กับโปรแกรม RobotC และนำไปพัฒนาสร้างหุ่นยนต์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนภร โชติกคาม, นนทพัทธ์ เศรษฐอนุกูล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิธร เกิดทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนครสวรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การนำหลักการตรีโกณมิติมาประยุกต์ควบคู่ไปกับเทคโนโลยี โดยมีการนำฟังก์ชันตรีโกณมิติเบื้องต้น กฎไซน์และกฎโคไซน์ เพื่อใช้ในการหาความสูงของสิ่งต่างๆ บนพื้นราบและขรุขระและเขียนโดยใช้โปรแกรม RobotC พร้อมเก็บรวบรวมสถิติเพื่อความแม่นยำของชิ้นงาน