การศึกษาประสิทธิภาพการต้านแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ของสารสกัดจากฟักแม้วเพื่อนำไปทดลองใช้เป็นผ้าเช็ดทำความสะอาดแบบเปียก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปรเมศวร์ คล้ายคลึง, ธนัชชัย ขุนพิลึก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยะมาศ เจริญชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากงานวิจัยที่ค้นคว้ามามีการค้นพบว่าสารสกัดที่สกัดมาจากฟักแม้วด้วยเอทานอลมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ซึ่งสามารถก่อโรคอาหารเป็นพิษได้ ทางผู้จัดทำโครงงานจึงมีแนวคิดในการนำสารสกัดจากฟักแม้วมาพัฒนาเป็นผ้าเช็ดทำความสะอาดแบบเปียก (Wet wipes) เพื่อนำมาทำความสะอาดเพื่อป้องกันโรคอาหารเป็นพิษและเป็นการเพิ่มมูลค่าฟักแม้ว ในเชิงพาณิชย์