การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับตะกั่วและทองแดงด้วยเพคตินจากเปลือกทุเรียน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุชัญญา ทาบุตตะ, ณิชกมล สมอออน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิราภา ยอดเพชร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มลพิษทางน้ำเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญต่อสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดโดยเฉพาะมนุษย์และสัตว์น้ำ ซึ่งโลหะหนักที่ปนเปื้อนในสารเคมีที่ใช้แล้วจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จากครัวเรือน แหล่งค้าขายหรืออุตสาหกรรมต่างๆ ถือเป็นสาเหตุสำคัญของปัญหานี้ โดยเฉพาะตะกั่วและทองแดง งานวิจัยนี้จึงมีจุดประสงค์ในการศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการสกัดเพคติน และศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับตะกั่วและทองแดงด้วยเพคตินจากเปลือกทุเรียน ผลการศึกษา พบว่า การสกัดเพคตินจากเปลือกทุเรียนด้วยน้ำกลั่นได้ผลผลิตร้อยละ (% yield) ของปริมาณสารสกัดเพคตินจากเปลือกทุเรียนสูงที่สุด คือ 76.40±0.36 และเพคตินจากเปลือกทุเรียนที่สกัดใน 75 citrus pectin สามารถดูดซับตะกั่วและทองแดงได้ดีที่สุด รองลงมาคือ 85 citrus pectin, น้ำกลั่น, 95 citrus pectin และกรดไฮโดรคลอริก ตามลำดับ ซึ่งผลการศึกษานี้สามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาเพคตินจากเปลือกทุเรียนเพื่อใช้ในการดูดซับโลหะหนักชนิดอื่นๆ หรือใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ ซึ่งผลการศึกษานี้ เป็นการศึกษาในห้องปฏิบัติการที่สามารถต่อยอดพัฒนา เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ในอนาคต