การศึกษาเส้นใยกกสามเหลี่ยมจากการแยกเชิงกล ปรับสภาพด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ เพื่อพัฒนาเป็นเส้นด้ายในการย้อมสีธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนาภรณ์ บุญกอบ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุกัญญา วราพุฒ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การนำกกสามเหลี่ยมมาแยกเส้นใยด้วยวิธีเชิงกล ปรับสภาพเส้นใยด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ นำเส้นใยไปฟอกขาว นำเส้นใยกกสามเหลี่ยมไปผสมกับเส้นใยฝ้าย จึงนำไปทดสอบสมบัติทางกายภาพ และนำย้อมสีธรรมชาติ โดยใช้สีธรรมชาติในการย้อม 3 ชนิด คือ คราม ครั่ง และแก่นขนุน เพื่อเป็นการใช้วัชพืชที่มีมากให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถเพิ่มมูลค่าและเพิ่มรายได้ให้ผ้าทอท้องถิ่น ซึ่งเป็นแนวทางในการคิดค้นเส้นใยธรรมชาติมาพัฒนาเป็นเส้นด้าย เพื่อนำมาประยุกต์ในวิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มต่อไป