ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ชะลอการเน่าเสียของอาหาร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อลิสา ปรีกุล, กานต์พิชชา ศรีแสง, ภรณ์ไปรยา อรุณศักดิ์ชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ลักษมณ รักศักดิ์ศรี, มนรวัส เอี่ยมทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ฟิล์มพลาสติกบรรจุภัณฑ์อาหารมีหน้าหลักคือปกป้องให้อาหารที่บรรจุมีความสะอาดและสดใหม่ปลอดภัยต่อการบริโภค

หนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพอาหารคือปริมาณจุลินทรีย์ที่เกิดขึ้น ดังนั้นเพื่อให้อาหารที่ห่อหุ้มคงความสดไว้ได้

ฟิล์มดังกล่าวจึงจำเป็นต้องใส่สารต้านทานการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ซึ่งการเติมสารนั้นจะต้องคำนึงถึงความสามารถ

ในการเข้ากันได้ของวัสดุเพราะส่งผลต่อสมบัติของฟิล์ม นาโนฮาลอยไซต์คือสารอนินทรีย์ที่ถูกนำมาใช้ในการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์อาหาร เพราะมีพื้นที่ผิวมากเนื่องจากขนาดโมเลกุลเล็กระดับนาโนเมตร พื้นผิวมีประจุลบ รวมทั้งรูปร่าง

แบบท่อกลวงจึงมีรูพรุนขนาดเล็กซึ่งสามารถกักเก็บสารปลดปล่อยที่มีฤทธิ์ต้านการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ โครงงานนี้เล็งเห็นความเป็นไปได้ในการใช้สารนาโนฮาลอยไซต์เป็นสารเติมแต่งสำหรับฟิล์มห่อหุ้มอาหารพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ โดยการศึกษาหมู่ฟังก์ชันและสัณฐานวิทยาของฟิล์มคอมโพสิทที่เตรียมได้จากพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต/นาโนฮาลอยไซต์ (PBS/HNT) และพอลิบิวทิลีนแอดิเพต-โค-เทเรฟแทเลต/นาโนฮาลอยไซต์ (PBAT/HNT) โดยมีตัวแปรที่สำคัญคือ

ชนิดของพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ และปริมาณนาโนฮาลอยไซต์