ระบบรักษาความปลอดภัยโดยใช้โดรนร่วมกับปัญญาประดิษฐ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภรัณยู เกิดนอก, ชานนท์ ศรีคำเวียง, รินรดา ตั้งศิริวัฒนวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นงค์นุช ไพบูลย์, จิระพล ศรีเสริฐผล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบัน ระบบบรักษาความปลอดภัยส่วนมากจะนิยมใช้มนุษย์หรือกล้องวงจรปิดเพื่อป้องกันภัยคุกคามจากผู้ประสงค์ร้ายหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด แต่วิธีการเฝ้าระวังเชิงสังเกตแบบดั้งเดิมมักจะถูกจํากัดโดยธรรมชาติ เช่น ในกรณีของมนุษย์ การปฏิบัติงานของมนุษย์จําเป็นต้องได้รับการพักผ่อน และมีสุขภาพที่ดี จึงจะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนด้านความเร็วในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วมนุษย์จําเป็นต้องมีประสบการณ์ ความรู้และความสามารถ ทําให้ศักยภาพและความรวดเร็วในการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละคนมีความต่างกัน หรือในกรณีของกล้องวงจรปิดที่มีค่าใช้จ่ายสูง อาจมีข้อจํากัดในเรื่องของมุมกล้องที่ทำให้ผู้ประสงค์ร้ายสามารถใช้เป็นประโยชน์ในการก่อการร้าย หรือไม่มีความสามารถพอในการสังเกตการณ์ในพื้นที่ที่เกิดตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้ ดังนั้นกลุ่มโครงงานของพวกเราจึงได้คิดวิธีการจัดการปัญหาข้างต้น โดยใช้ระบบอากาศยานไร้คนขับหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของโดรนซึ่งไม่มีข้อจำกัดที่กล่าวมาโดยนํามาประยุกต์เข้ากับระบบปัญญาประดิษฐ์โดยใช้เทคนิค face recognition ในการจดจําใบหน้าของบุคคลที่เราได้ลงข้อมูลในฐานข้อมูลและจะดึงข้อมูลมายังผู้ใช้งานเพื่อที่จะระบุว่าเป็นคนภายในองค์กรหรือบุคคลภายนอก พวกเราจึงได้นําโดรนและปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์เข้าด้วยกันเป็นระบบรักษาความปลอดภัยซึ่งจะ

มีconcept เป็นยามในคราบของโดรน โดยโดรนจะบินเป็นกะและบินไปตามเส้นทางที่เราได้ตั้งค่าไว้อีกทั้งยังสามารถทำการระบุตัวตนของคนในบริเเวณที่ได้รับมอบหมายได้ อิงจากฐานข้อมูลที่ได้ป้อนเข้าให้