พัฒนาสายอากาศแบบยากิ-อูดะ สำหรับระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูริภัทร พรหมแก้ว, นิธิรุจน์ อโณทัยไพบูลย, ปัณณธร แสงทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พีรสัณฑ์ คำสาลี, อนุพล สุวรรณไตรย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารูปแบบการจัดวางของสายอากาศแบบ yagi-uda ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยออกแบบและจำลองสายอากาศลงในโปรแกรม CST Studio เพื่อดูรูปร่างของลำคลื่น, ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อน (Reflection coefficient (S11)) ที่แสดงถึงปริมาณพลังงานที่สะท้อนจากสายอากาศ, อัตราขยายของลำคลื่น (Gain) แสดงถึงค่าความแรงของสัญญาณที่ส่งหรือรับสัญญาณของคลื่นวิทยุ และรูปแบบการแผ่รังสี (Radiation pattern) ที่ระบุความแรงของคลื่นและทิศทางของสายอากาศ ทั้งหมดนี้เพื่อหารูปแบบการจัดวางของสายอากาศแบบยากิ-อูดะ ที่ให้ประสิทธิภาพดีที่สุด โดยดูจากอัตราขยาย