ยับยั้งการคืนรัง (Spray & Sprinkle) ด้วยแป้งกล้วยผสมสารสกัดจากใบขี้เหล็ก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ดุษฎีรัตน์ ศรีปา, ภัทรพรรณ แสวงทรัพย์, สิทธิพงศ์ ออมสิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สายฝน ซุ่นขวัญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขาณุวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันพบว่าประชากรที่ปลูกบ้านเรือนที่เป็นไม้จะพบกับปัญหาการผุกร่อนของบ้าน ซึ่งมีสาเหตุมาจาก “ปลวก” จึงมีแนวคิดหาวิธีในการกำจัดปลวก โดยใช้วิธีการทางธรรมชาติ โดยนำใบขี้เหล็กมายับยั้งการคืนรังของปลวกด้วยการผสมกับแป้งกล้วย โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานคือ แบ่งการทดลองออกเป็น 5 ชุด ได้แก่

การทดลองชุดที่ 1 เปรียบเทียบการกำจัดปลวกด้วยน้ำเปล่าและสารเคมีกำจัดปลวกตามท้องตลาด

การทดลองชุดที่ 2 การกำจัดปลวกด้วยสารสกัดจากใบขี้เหล็ก

การทดลองชุดที่ 3 การหาประสิทธิภาพในการกำจัดปลวกด้วยสารสกัดจากใบขี้เหล็กที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน

การทดลองชุดที่ 4 การหาอัตราส่วนผงของสารสกัดจากใบขี้เหล็กผสมแป้งกล้วย

การทดลองชุดที่ 5 ลงพื้นที่จริง {(ทดสอบฤทธิ์ในการกำจัดปลวกของสารสกัดใบขี้เหล็กชนิดน้ำและชนิดผง (Spray & Sprinkle)}

ผลทดลองที่ได้พบว่า

ผลการทดลองชุดที่ 1 การกำจัดปลวกด้วยน้ำเปล่ามีอัตราการตายเฉลี่ยร้อยละ 24.67 และสารเคมีกำจัดปลวกตามท้องตลาดมีอัตราการตายเฉลี่ยร้อยละ 100.00

ผลการทดลองชุดที่ 2 การกำจัดปลวกจากสารสกัดใบขี้เหล็กมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในการกำจัดปลวกคือ 86.67

ผลการทดลองชุดที่ 3 สารสกัดจากใบขี้เหล็กที่มีอัตราส่วน 45 : 100 มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 88.33

ผลการทดลองชุดที่ 4 การหาประสิทธิภาพอัตราส่วน 25 : 50 มีลักษณะผงแป้งกับสารสกัดใบขี้เหล็กกระจายตัวดีที่สุด มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 6.67

ผลการทดลองชุดที่ 5 เมื่อนำสารสกัดใบขี้เหล็กและผงแป้งกล้วยผสมสารสกัดจากใบขี้เหล็กลงพื้นที่จริงตามบ้านเรือน พบว่ามีอัตราการตายสูงกว่าร้อยละ 80 และการกลับมาที่รังน้อยกว่าร้อยละ 10

จากผลการทดลองนี้จะพบว่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้ในการทดดลองแต่ละชุดมีประสิทธิภาพในการกำจัดปลวกที่แตกต่างกัน โดยสามารถป้องกันไม่ให้ปลวกกลับมาทำรังที่เดิมอีกร้อยละ 90