ศีกษาอัตราส่วนของจุลินทรย์สังเคราะห์แสงที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของผักไฮโดรโปนิกส์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ดุษฎีรัตน์ ศรีปา, พัชราพร พรศรีละ, สิทธิพงศ์ ออมสิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กมลฑิพย์ ประเทศ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขาณุวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงต่อการเจริญเติบโตของผัก

ไฮโดรโพนิกส์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงต่อการเจริญเติบโตของผักไฮโดรโพนิกส์ เพื่อเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของผักไฮโดรโพนิกส์ที่ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกับปุ๋ยเคมีสังเคราะห์ ผลการทดลองพบว่า อัตราส่วนที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของผักไฮโดรโพนิกส์ที่ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง อยู่ที่ น้ำ 5 ลิตร : จุลินทรีย์ 4 ซีซี มีจำนวนเมล็ดที่งอกมากที่สุดและมีความสูงของต้นสูงที่สุด และมีจำนวนใบที่มากกว่า รองลงมาอยู่ที่ น้ำ 5 ลิตร : จุลินทรีย์ 5 ซีซี

และ น้ำ 5 ลิตร : จุลินทรีย์ 6 ซีซี ส่วนอัตราส่วน น้ำ 5 ลิตร : จุลินทรีย์ 3 ซีซี และน้ำเปล่า มีการเจริญเติบโตน้อยที่สุด และจากผลการทดลอง เปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของผักไฮโดรโพนิกส์ที่ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกับปุ๋ยเคมีสังเคราะห์ มีอัตราการเจริญเติบโตดีกว่าเล็กน้อย โดยอัตราส่วนของจุลินทรีย์ที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของผักไฮโดรโพนิสก์อยู่ที่ น้ำ 5 ลิตร : จุลินทรีย์ 4 ซีซี