ผลของวัสดุเก็บความร้อนที่มีต่อการรักษาอูณหภูมิของผ้าประคบสมุนไพร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชรินรัตน์ มะฤทธิ์, วรัตตยา คล้ายเจียม, วราพร ทิมทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กมลฑิพย์ ประเทศ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขาณุวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องผลของวัสดุเก็บความร้อนที่มีต่อการรักษาอูณหภูมิของผ้าประคบสมุนไพร มีจุดประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาวัสดุที่เหมาะสมในการเก็บรักษาอุณหภูมิในแผ่นผ้าประคบสมุนไพร 2) ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสม ระยะเวลา ในการเก็บรักษาอุณหภูมิระหว่างวัสดุกับสมุนไพร 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้แผ่นผ้าประคบสมุนไพรผสมวัสดุเก็บรักษาอุณหภูมิ ผลการศึกษา พบว่า วัสดุที่สามารถเก็บรักษาอุณหภูมิของแผ่นผ้าประคบสมุนไพร ที่มีระยะเวลาในการรักษาอุณหภูมิได้สูงสุดคือ หินแกรนิตบดที่ห่อหุ้มด้วยวัสดุกันความร้อน และ อัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างวัสดุกับสมุนไพรคือ 20 : 30 มีระยะเวลาในการเก็บรักษาอุณหภูมินานที่สุด ความพึงพอใจต่อแผ่นผ้าประคบสมุนไพรผสมวัสดุเก็บรักษาอุณหภูมิ ในภาพรวมมากที่สุด