การสังเคราะห์อนุภาคเงินนาโนจากสารสกัดหนามแท่งและการประยุกต์ใช้: การเคลือบผิวโลหะเพื่อป้องกันการกัดกร่อนจากแบคทีเรีย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชัญญพัชร์ อิทธิเบญจพงศ์, พริษฐ์ กาญจนหิตานนท์, พัณณิตา ไชยชำนิ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณุจุฑา ธรรมสุเมธ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การเพิ่มขึ้นของราคาก๊าซและน้ำมันทำให้ต้นทุนการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคสูงขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากต้นทุนในการบำรุงรักษาเครื่องจักร ท่อส่งก๊าซและท่อส่งน้ำมัน โดยความเสียหายที่เกิดขึ้นภายในท่อส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการกัดกร่อนจากเชื้อจุลินทรีย์ซึ่งตรวจพบได้ยาก จึงมักตรวจพบเมื่อเกิดความเสียหายรุนแรงขึ้นแล้ว การเคลือบผิวภายในท่อด้วยวัสดุที่มีแรงเสียดทานต่ำและต้านทานการสึกหรอที่ดี เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถแก้ปัญหาการกัดกร่อนจากจุลินทรีย์ด้วยการลดการยึดเกาะของจุลินทรีย์บนผิวท่อ จากการศึกษาพบว่าอนุภาคเงินนาโนมีคุณสมบัติในการยับยั้งและฆ่าเชื้อจุลินทรีย์และสามารถสังเคราะห์ได้ง่าย จึงนิยมนำมาใช้ในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ในวัสดุต่าง ๆ โครงงานนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อศึกษาการสังเคราะห์อนุภาคเงินนาโนแบบสีเขียว (Green synthesis) โดยใช้สารสกัดจากผลหนามแท่งซึ่งเป็นพืชสมุนไพรพื้นบ้านของไทย และประยุกต์ใช้อนุภาคเงินนาโนมาเคลือบบนผิวของท่อเหล็กเพื่อช่วยยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์และป้องกันการกัดกร่อนของท่อ ซึ่งประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงงานนี้ คือ ได้วิธีการที่เหมาะสมในการสังเคราะห์อนุภาคเงินนาโนโดยใช้สารสกัดจากธรรมชาติ ที่จะช่วยลดความเป็นพิษในกระบวนการสังเคราะห์ และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสมุนไพรพื้นบ้านของไทย รวมถึงได้วิธีป้องกันการกัดกร่อนของท่อเหล็กจากเชื้อจุลินทรีย์ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในกระบวนการผลิตก๊าซและน้ำมันได้