การสังเคราะห์อนุภาคซิลเวอร์นาโนโดยใช้สารสกัดเปลือกส้มโอ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมพ์พิชา แก้วกระจ่าง, สุวพัชร์ สุขกระสานติ, ภูวดล วิชิตพันธุ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วัลลภ คงนะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ทำการศึกษาการสังเคราะห์ซิลเวอร์นาโนโดยใช้สารสกัดเปลือกส้มโอ และศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ซิลเวอร์นาโน โดยปรับเปลี่ยนความเข้มข้นของสารสกัดเปลือกส้มโอ ความเข้มข้นของซิลเวอร์ไนเตรต pH และเวลาที่ใช้ในการบ่ม แล้วตรวจสอบปริมาณอนุภาคซิลเวอร์นาโนด้วย UV-visible spectrophotometer และทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรียที่สำคัญของซิลเวอร์นาโนที่ได้