การสังเคราะห์เมมเบรนจากวัสดุประกอบซีโอไลท์/เซลลูโลสอะซิเตต สำหรับใช้ในการ ดูดซับโลหะหนัก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พงศ์พีระ เลิศสีมาพร, กรภัทร ลิจุติภูมิ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภกร ตันติศรียานุรักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหาโลหะหนักปนเปื้อนในน้ำนั้น ไม่ว่าจะเป็น ตะกั่ว แคตเมี่ยม ปรอท มีผลกระทบต่อทั้งสิ่งมีชีวิต

และสิ่งแวดล้อม เช่น การก่อโรคที่ร้ายแรงในมนุษย์ หรือเกิดการสะสมในสัตว์น้ำ ซึ่งในปัจจุบันมีวิธีการที่ใช้ใน

การกำจัดโลหะหนักที่ปนเปื้อนในน้ำหลายวิธีเช่น การทำอัลตราฟิลเตชั่น การตกตะกอนด้วยสารเคมีและการ

ดูดซับ ซึ่งการดูดซับนั้นเป็นหนึ่งในวิธีที่ได้รับผลดีที่สุดเนื่องจากมีประสิทธิภาพสูงและสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ

ได้ โดยซีโอไลท์เป็นหนึ่งในวัสดุที่ได้รับความสนใจในการนำมาใช้เป็นตัวดูดซับ เนื่องจากมีประสิทธิภาพสูงใน

การดูดซับโลหะหนัก และต้นทุนการผลิตต่ำ โดยซีโอไลท์เป็นสารที่มีโครงสร้างเป็นโพรง tetrahedal ที่มี

ซิลิกอน อะลูมิเนียม และออกซิเจน เป็นองค์ประกอบหลักและมีไอออนของโลหะหรือ H

โดยไอออนบวก

เหล่านี้สามารถแลกเปลี่ยนกับไอออนอื่นๆ ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ได้จึงมีคุณสมบัติเหมาะสมแก่การดูดซับ

ไอออนของโลหะหนัก ในโครงงานนี้จึงมีความสนใจที่จะสังเคราะห์ซีโอไลท์เพื่อใช้ในการดูดซับโลหะหนัก โดย

ทำการสังเคราะห์เมมเบรนวัสดุประกอบซีโอไลท์และเซลลูโลสอะซิเตตที่มีความเป็นรูพรุนเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการดูดซับโลหะหนักเช่น ตะกั่ว และแคดเมี่ยม