ออเดอร์ของจำนวนเต็มมอดุโล m

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐดนัย เส็งเจริญ, ปฐมพงษ์ จันทร์ดวง, สุภรัตน์ เข็มกำเหนิด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ไพศาล แมลงทับทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนถาวรานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาพรวมโครงการ เป็นโครงการที่มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ของออเดอร์ของจำนวนเต็มใด ๆ มอดุโล m นั่นคือการศึกษากำลังที่น้อยที่สุดของจำนวนเต็มใด ๆ ที่คอนกรุเอนซ์กับ 1 มอดุโล m