อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่จักรยาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กุนต์ณัฐศักดิ์ ลิ่มสกุลกิจ, นฤสรณ์ นวมสุวรรณ, วงศ์ระพี จั่นเพ็ชร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณรงค์ ยอดขำใบ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนถาวรานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน เรื่อง อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่จักรยาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่จักรยาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการขับขี่จักรยาน และเปรียบเทียบประสิทธิภาพของจักรยานที่ติดตั้งอุปกรณ์และไม่ติดตั้งอุปกรณ์ ให้สามารถขับขี่จักรยานได้โดยใช้แรงในการปั่นน้อย เมื่อเทียบกับความเร็วที่ได้ โดยได้ทำการออกแบบและทดสอบชุดต้นแบบของอุปกรณ์เพื่อติดตั้งในจักรยาน