การเปรียบเทียบแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการพยากรณ์ค่าทางตรีโกณมิติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิริวัฒน์ วงค์แป้น, ปัณณธร หิรัญนุสรณ์สุโข, สุจิตตรา หานุสิงห์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ไพศาล แมลงทับทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนถาวรานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ตรีโกณมิติ เป็นเรื่องหนึ่งของวิชาคณิตศาสตร์ที่มีความสำคัญซึ่งมุ่งศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและมุมของรูปสามเหลี่ยมต่าง ๆ ซึ่งในปัจจุบันมนุษย์สามารถนำความรู้จากเรื่องตรีโกณมิติไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย เช่น การใช้ในการคำนวณในด้านวิศวกรรมเพื่อสร้างสิ่งก่อสร้าง การคำนวณระยะทางในวิชาภูมิศาสตร์และดาราศาสตร์ หรือแม้กระทั่งการใช้ในด้านการแพทย์ ทั้งนี้แม้ว่าความรู้ในเรื่องตรีโกณมิติจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย ก็จะมีเพียงแค่บางค่าทางตรีโกณมิติหรือบางค่ามุมเท่านั้นที่เป็นที่นิยมใช้ในการคำนวณอย่างแพร่หลาย ถึงแม้ว่าค่าทางตรีโกณมิติอื่น ๆ จะสามารถใช้วิธีการเปิดตารางในการหาค่าทางตรีโกณมิตินั้นได้ แต่ก็มีความยุ่งยากในการนำไปใช้ คณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นปัญหา จึงให้ความสนใจในการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ใช้พยากรณ์ค่าทางตรีโกณมิติโดยวิธี Non-linear Regression Analysis ในรูปแบบฟังก์ชันกำลังสอง (Quadratic Function) และเพื่อสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ใช้พยากรณ์ค่าทางตรีโกณมิติโดยวิธี Non-linear Regression Analysis ในรูปแบบฟังก์ชันกำลังสาม (Cubic Function) และเปรียบเทียบแบบจำลองทางคณิตศาสตร์โดยวิธี Non-linear Regression Analysis ระหว่างรูปแบบฟังก์ชันกำลังสอง (Quadratic Function) และรูปแบบฟังก์ชันกำลังสาม (Cubic Function) ซึ่งคณะผู้จัดทำคาดว่าแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ได้จะสามารถใช้พยากรณ์ค่าทางตรีโกณมิติได้อย่างมีระดับนัยสำคัญที่ 0.01 และแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในรูปแบบฟังก์ชันกำลังสาม (Cubic Function) สามารถใช้ในการพยากรณ์ค่าทางตรีโกณมิติได้ดีกว่าแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในรูปแบบฟังก์ชันกำลังสอง (Quadratic Function)